Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

แบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ESCO
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

คำชี้แจง: แบบทดสอบนี้เป็นเพียงแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานเบื้องต้น สำหรับบริษัทที่สนใจขอใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงานจาก ESCO Information Center ที่ดำเนินการโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ไม่มีผลต่อการขอใบรับรองใด ๆ ทั้งสิ้น

1. ในขั้นตอนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบ ESCO หลังจากที่ได้มีการดำเนินการโครงการโดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการพลังงานจะดำเนินการอย่างไรต่อในขั้นตอนต่อไป
2. การลงทุนด้วยรูปแบบ ESCO มีทั้งสิ้นกี่รูปแบบ
3. ข้อใดถือว่าเป็นการบริการของบริษัท ESCO
4. ในสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract – EPC) จะต้องมีเนื้อหาที่ชัดเจน ครอบคลุมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน ข้อใดถือว่าไม่เป็นหัวข้อสำคัญภายในสัญญาพลังงาน
5. ESCO คือ หน่วยงานใด