Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

สัญญาพลังงานสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract - EPC)

         สัญญาพลังงาน คือ สัญญาที่มีการลงนามระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน และเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ไปจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ในสัญญาพลังงานจะมีการกำหนดปริมาณของพลังงานที่สามารถประหยัดได้เมื่อเทียบกับระดับการใช้พลังงานปกติ (Baseline Energy Use) ของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือระบบนั้นๆ ที่จะดำเนินการ โดยจะระบุระดับการใช้พลังงานปกติไว้ในสัญญาพลังงานด้วย ระดับการใช้พลังงานปกติ (Baseline Energy Use) คือ ระดับการใช้พลังงานที่เป็นอยู่ในกระบวนการผลิต เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ของสถานประกอบการในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยจะต้องพิจารณาสภาพของการผลิตและการซ่อมบำรุงด้วย เช่น ภาระ (Load) ในการทำงานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ มีลักษณะอย่างไร มีการแปรผันตามเวลาหรือไม่ ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงานนั้น บริษัทจัดการพลังงานจำเป็นที่จะต้องหาค่าระดับการใช้พลังงานปกติในแต่ละมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้ได้ โดยคำนึงถึง

 • ภาระงานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ ว่ามีการแปรผัน หรือ มีค่าคงที่
 • ภาระงานของกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้ามีปัจจัยอื่นๆ แปรผัน
 • ระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการวัด

 

     กรณีที่ระดับการใช้พลังงานปกติเกิดการเปลี่ยนแปลงในสัญญาพลังงานจะระบุว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องดำเนินการอย่างไร มีการปรับแก้ (Adjusted) ค่าระดับการใช้พลังงานปกติ (Baseline Energy Use) อย่างไร สัญญาฉบับนี้จะช่วยให้เจ้าของสถานประกอบการ เกิดความมั่นใจว่าสามารถประหยัดพลังงานได้ เป็นค่าที่แน่นอนจนสิ้นสุดโครงการถ้าช่วงเวลาใดการประหยัดพลังงาน ไม่เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาพลังงาน บริษัทจัดการพลังงานซึ่งเป็นคู่สัญญานั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบ และจะต้องจ่ายเงินส่วนที่ประหยัดไม่ได้ในเดือนนั้น ให้แก่เจ้าของสถานประกอบการ

   นอกจากนี้การกำกับดูแลประสิทธิภาพพลังงานให้บรรลุถึงเป้าหมาย โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ก็สามารถตรวจสอบได้โดยพิจารณาจากสัญญาพลังงานของโครงการซึ่งจะทำให้ พพ. ทราบว่าหลังจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะมีการประหยัดพลังงานเกิดขึ้นเป็นจำนวนที่แน่นอน ซึ่งจะมีความแตกต่างกับโครงการอื่นที่ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างแน่ชัดว่าจะประหยัดพลังงานได้เท่าไร เนื่องจากไม่มีผู้รับประกันผลการประหยัดพลังงาน

ตัวอย่างสัญญาพลังงาน

 
สัญญารับประกันผลการประหยัดพลังงาน
(Energy Performance Contracting - EPC)

การลงทุนโดยบริษัทจัดการพลังงานเป็นผู้รับผิดชอบ
เงินลงทุน (Shared Saving)

สัญญารับประกันผลการประหยัดพลังงาน
(Energy Performance Contracting - EPC)
การลงทุนโดยผู้รับบริการเป็นผู้กู้ (Guaranteed Saving)

 

 

 หมายเหตุ สัญญารับประกันผลประหยัดทั้ง 2 แบบ เป็นเพียงตัวอย่างสัญญาเท่านั้น ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละบริษัท

สถาบันพลังงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้งาน หากตรวจสอบพบว่ามีการคัดลอกสัญญาพลังงานดังกล่าวข้างต้น ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ สถาบันพลังงานฯ จะไม่รับพิจารณาการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น