Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 (จ.นครราชสีมา) ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1 ชั้น 1 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา

 • กิจกรรมเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ออร์คิด คอนเวชั่น ฮอล์ล (พาร์ทเอและบี) โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

 • การอบรม ESCO Training Program ในวันที่ 14 - 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง Romanee and Mouton ชั้น 3 และวันที่ 22 - 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง Lafitte ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

 • การอบรมระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้อง Lafitte ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

 • กิจกรรมต่อยอดความรู้นวัตกรรมด้านพลังงาน ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2562

 • การประชุมเครือข่ายบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม PFP Healthy, Tasty (1011) ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 • กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เดือนกันยายน 2562 1. สัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องระยองซิตี้ โรงแรมระยองซิตี้ จังหวัดระยอง 2. กิจกรรมศึกษาโครงการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO (ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม) ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด จังหวัดระยอง

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ตรั้งที่ 2 (จ.เชียงใหม่) ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น M โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

 • สัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องโยเดีย ชั้น 2 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

รอบรั้ว ESCO 

งานสัมมนาเผยแพร่แนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยศักยภาพ ESCO ครั้งที่ 3 จ.สงขลา (ESCO ระยะ 10)

        สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนิน "โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)" เพื่อลดการใช้พลังงานในสถานประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยบริการของบริษัทจัดการพลังงาน ซึ่งสถาบันพลังงานฯ ได้จัดให้มีสัมมนาเผยแพร่แนวทางส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการพลังงานได้มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงาน การให้บริการของบริษัทจัดการพลังงาน ประโยชน์การจากการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนด้วยบริการ ESCO และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดสัมมนาฯ ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเท็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทั้งสิ้น 52 คน

 

      ในช่วงแรกของงานสัมมนาฯ ได้รับเกียรติจากคุณหิน นววงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนาฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ข้อมูลแนวทางการดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม

 

  

 

      ในช่วงถัดไปเป็นการบรรยาย "ภาพรวมโครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)" โดยคุณรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ กรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงหลักการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ รวมถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจ ESCO ในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งยังอธิบายแนวทางการพิจารณาเลือกใช้บริการ ESCO ที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันพลังงานฯ ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานสัมมนาฯ

 

 

     

     หลังจากนั้นเป็นการบรรยาย "แนวทางส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)" โดยคุณชาญชัย กฤตพรตพิศุทธิ์ กรรมการสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานสัมมนาเข้าใจถึงหลักการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน

  

   

      ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย "ตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO" โดยคุณอุดมศักดิ์ บุญศรีโรจน์ บริษัท สมาร์ท เอนเนอยี เซฟวิ่ง จำกัด, คุณรุจ บุญญฤทธิ์ บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, คุณธนกร กำเหนิดดิษฐ์ บริษัท เวสต้า พีเอ็มเอส (ไทยแลนด์) จำกัด และคุณธนกร รอดสุทธิ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ พลัส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ในช่วงดังกล่าวผู้บรรยายจะเน้นการอธิบายผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท โดยมีการยกตัวอย่างการปรับเปลี่ยนมาตรการต่างๆ วิธีการตรวจวัดผล ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากมีการเปลี่ยนในแต่ละมาตรการ

 

 

 

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ตามลิงค์ด้านล่าง

 


ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 2
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 4
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 5
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 6
<<Back