Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 (จ.นครราชสีมา) ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1 ชั้น 1 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา

 • กิจกรรมเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ออร์คิด คอนเวชั่น ฮอล์ล (พาร์ทเอและบี) โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

 • การอบรม ESCO Training Program ในวันที่ 14 - 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง Romanee and Mouton ชั้น 3 และวันที่ 22 - 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง Lafitte ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

 • การอบรมระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้อง Lafitte ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

 • กิจกรรมต่อยอดความรู้นวัตกรรมด้านพลังงาน ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2562

 • การประชุมเครือข่ายบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม PFP Healthy, Tasty (1011) ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 • กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เดือนกันยายน 2562 1. สัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องระยองซิตี้ โรงแรมระยองซิตี้ จังหวัดระยอง 2. กิจกรรมศึกษาโครงการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO (ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม) ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด จังหวัดระยอง

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ตรั้งที่ 2 (จ.เชียงใหม่) ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น M โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

 • สัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องโยเดีย ชั้น 2 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

รอบรั้ว ESCO 

ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนในสถานประกอบการครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ (ESCO ระยะ 10)

    

       สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งกิจกรรม ESCO Business Matching เป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่สนใจจะดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับผู้ให้บริการในธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน โดยมี พพ. เป็นผู้ให้การสนับสนุน และส.อ.ท.เป็นผู้ประสานให้เกิดความร่วมมือดังกล่าวขึ้น ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม 85 คน โดยมีสถานประกอบการประเภทโรงงานและอาคารที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 23 บริษัท

      

 

     

 

โดยคุณหิน นววงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจากคุณยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นว่า ESCO จะเป็นกลไกในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการอนุรักษ์พลังงาน สามารถเลือกลงทุนร่วมกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ได้อย่างเหมาะสม และถือเป็นโอกาสสำคัญที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน สภาอุตสาหกรรมฯ สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยจะร่วมมือกันส่งเสริมให้ภาคเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

                               

 

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกล่าวเปิดงาน ก็เป็นการแนะนำการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วยรูปแบบ ESCO โดยคุณอรรถพร โรจนารักษ์ นายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ซึ่งเป็นการแนะนำให้ผู้เข้าร่วมงานทราบถึงรูปแบบธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน การให้บริการ รูปแบบสัญญาพลังงาน และความแตกต่างระหว่างบริษัทจัดการพลังงานกับบริษัทที่ปรึกษา/ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเลือกใช้บริการ ESCO เพื่อที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งกับผู้ประกอบการและ ESCO ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมมือกันในการอนุรักษ์พลังงานร่วมกันต่อไป

 

 

    

 

 

 ต่อจากนั้นเป็นการดำเนินกิจกรรม Business Matching ระหว่างบริษัทจัดการพลังงานกับสถานประกอบการ ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจัดการพลังงานทั้งหมด 13 โต๊ะ โดยผู้ประกอบการจะเข้าพูดคุย ปรึกษาปัญหากับบริษัทจัดการพลังงานตามลำดับในตารางกิจกรรม ESCO Business Matching ซึ่งมีสถานประกอบการที่เข้าร่วม Matching 41 คู่ 

 

  


<<Back