Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 (จ.นครราชสีมา) ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1 ชั้น 1 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา

 • กิจกรรมเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ออร์คิด คอนเวชั่น ฮอล์ล (พาร์ทเอและบี) โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

 • การอบรม ESCO Training Program ในวันที่ 14 - 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง Romanee and Mouton ชั้น 3 และวันที่ 22 - 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง Lafitte ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

 • การอบรมระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้อง Lafitte ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

 • กิจกรรมต่อยอดความรู้นวัตกรรมด้านพลังงาน ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2562

 • การประชุมเครือข่ายบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม PFP Healthy, Tasty (1011) ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 • กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เดือนกันยายน 2562 1. สัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องระยองซิตี้ โรงแรมระยองซิตี้ จังหวัดระยอง 2. กิจกรรมศึกษาโครงการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO (ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม) ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด จังหวัดระยอง

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ตรั้งที่ 2 (จ.เชียงใหม่) ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น M โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

 • สัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องโยเดีย ชั้น 2 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

รอบรั้ว ESCO 

กำหนดการอบรมให้ความรู้แนวทางลดการใช้พลังงานด้วย ESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ครั้งที่ 4

 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (สพ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำโครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยสถาบันพลังงานฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรม งานอบรมให้ความรู้แนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ESCO ครั้งที่ 4 ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 - 5 ชั้น 1 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 46 คน

 ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานและบรรยายESCO Information Center ศูนย์กลางการส่งเสริมธุรกิจ ESCO ในไทย” เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการส่งเสริมธุรกิจ ESCO ในไทย และกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ ESCO และแนวทางการพัฒนาศักยภาพ ESCO ในไทย

 

จากนั้น เป็นการบรรยาย “แนวทางลดการใช้พลังงานด้วย ESCO และมาตรฐานการทำงานสำหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย” และ“การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification: M&V) ตามการดำเนินงานของ ESCO ในไทย” โดยนายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ อุปนายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ให้ทราบถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ ESCO,ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) รูปแบบต่างๆ ,หลักการและข้อกำหนดของมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย,ที่มาและความสำคัญ และประโยชน์ของการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน รูปแบบ และแนวทางตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานตามแนวทางของ IPMVP และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

         

บรรยาย “ตัวอย่างแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification: M&V) ในมาตรการเปลี่ยนชนิดของหลอดไฟแสงสว่าง (Lighting) และ “ตัวอย่างแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification: M&V) ในมาตรการติดตั้งระบบโอโซนที่หอผึ่งเย็นของระบบทำน้ำเย็น (Ozone for Cooling Tower)โดย นายวรวิช ปิ่นปิติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด

 

 

 


ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 2
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 3
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 4
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 5
<<Back