Thai ESCO ¸ØáԨºÃÔ¡ÒôéÒ¹¾Åѧ§Ò¹ (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ¤é¹ËÒ¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ
  • »¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
 • à¢éÒÊÙèÃкºÊÁÒªÔ¡
 • µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè!

  ÊÁÒ¢Ô¡à¡èÒÅ×ÁÃËÑʼèÒ¹

 •  

รอบรั้ว ESCO 

กำหนดการอบรมให้ความรู้แนวทางลดการใช้พลังงานด้วย ESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ครั้งที่ 4

 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (สพ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำโครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยสถาบันพลังงานฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรม งานอบรมให้ความรู้แนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ESCO ครั้งที่ 4 ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 - 5 ชั้น 1 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 46 คน

 ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานและบรรยายESCO Information Center ศูนย์กลางการส่งเสริมธุรกิจ ESCO ในไทย” เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการส่งเสริมธุรกิจ ESCO ในไทย และกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ ESCO และแนวทางการพัฒนาศักยภาพ ESCO ในไทย

 

จากนั้น เป็นการบรรยาย “แนวทางลดการใช้พลังงานด้วย ESCO และมาตรฐานการทำงานสำหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย” และ“การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification: M&V) ตามการดำเนินงานของ ESCO ในไทย” โดยนายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ อุปนายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ให้ทราบถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ ESCO,ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract: EPC) รูปแบบต่างๆ ,หลักการและข้อกำหนดของมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย,ที่มาและความสำคัญ และประโยชน์ของการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน รูปแบบ และแนวทางตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานตามแนวทางของ IPMVP และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

         

บรรยาย “ตัวอย่างแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification: M&V) ในมาตรการเปลี่ยนชนิดของหลอดไฟแสงสว่าง (Lighting) และ “ตัวอย่างแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification: M&V) ในมาตรการติดตั้งระบบโอโซนที่หอผึ่งเย็นของระบบทำน้ำเย็น (Ozone for Cooling Tower)โดย นายวรวิช ปิ่นปิติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด

 

 

 


ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 2
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 3
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 4
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 5
<<Back