Thai ESCO ¸ØáԨºÃÔ¡ÒôéÒ¹¾Åѧ§Ò¹ (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ¤é¹ËÒ¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ
  • »¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
 • à¢éÒÊÙèÃкºÊÁÒªÔ¡
 • µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè!

  ÊÁÒ¢Ô¡à¡èÒÅ×ÁÃËÑʼèÒ¹

 •  

รอบรั้ว ESCO 

งานอบรม CoP และ M&V Training Program สำหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 1

 

 

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (สพ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำโครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยสถาบันพลังงานฯ ดำเนินการจัดงานอบรม CoP และ M&V Training Program สำหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทจัดการพลังงานในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และส่งเสริมให้บริษัทจัดการพลังงานนำแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลที่ได้พัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันบริษัทจัดการพลังงานไทยให้ดำเนินงานดังกล่าวเป็นแนวทางและรูปแบบเดียวกัน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Boardroom 3 โซนซี ชั้น3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทั้งสิ้น 42 คน

            

ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก นายหิน นววงศ์ รองประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน อบรม CoP และ M&V Training Program สำหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 1

 

    หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกล่าวเปิดงาน ก็เป็นบรรยายในหัวข้อ “นโยบายภาครัฐกับการส่งเสริมธุรกิจ ESCOโดยคุณสยาม มัชฌิมา วิศวกรชำนาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นมาของการส่งเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานของภาครัฐ

 

          จากนั้นเป็นการ บรรยาย “ESCO Information Center ศูนย์กลางการส่งเสริมธุรกิจ ESCO ในไทย” โดย นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทจัดการพลังงานไทยได้เข้าใจถึง แนวทางการส่งเสริมธุรกิจ ESCO และการต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน / การขึ้นทะเบียน ESCO

                                  

      หลังจากนั้นเป็นการบรรยาย “มาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of Practice : CoP)”,“แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุน (Investment Grade Audit : IGA Report) และ “แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยตามแนวทางของ IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol)” โดยนายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ อุปนายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย


<<Back