Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020 THAILAND ESCO FAIR 2020 “Move Forwards to Smart Industry by ESCO

 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 (จ.นครราชสีมา) วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 2 - 3 ชั้น 1 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา

 • ขอเชิญออกบูธนิทรรศการในงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020 สัมมนา THAILAND ESCO FAIR 2020 “Move Forwards to Smart Industry by ESCO” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 (จ.นครราชสีมา) ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1 ชั้น 1 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

รอบรั้ว ESCO 

งานอบรม CoP และ M&V Training Program สำหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 2

 

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (สพ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำโครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยสถาบันพลังงานฯ ดำเนินการจัดงานอบรม CoP และ M&V Training Program สำหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทจัดการพลังงานในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และส่งเสริมให้บริษัทจัดการพลังงานนำแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลที่ได้พัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันบริษัทจัดการพลังงานไทยให้ดำเนินงานดังกล่าวเป็นแนวทางและรูปแบบเดียวกัน ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Boardroom 3 โซนซี ชั้น3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทั้งสิ้น 42 คน

           ในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย “แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification: M&V)” ในเรื่องของมาตรการเปลี่ยนหรือปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type Air Conditioner) และ มาตรการเปลี่ยนหรือปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller Retrofit or Chiller Efficiency Improvement) โดย นายปรีชา ปรีดาวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน                      

                                             

หลังจากนั้นช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย “แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification: M&V)” ในเรื่องของมาตรการหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อทดแทนหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงน้ำมันเตา และ มาตรการระบบผลิตความร้อนจากความร้อนทิ้ง (Waste Heat Recovery) โดย อาจารย์ภูษิต โชติสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน

 

                        


<<Back