Thai ESCO ¸ØáԨºÃÔ¡ÒôéÒ¹¾Åѧ§Ò¹ (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ¤é¹ËÒ¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ
  • »¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
 • à¢éÒÊÙèÃкºÊÁÒªÔ¡
 • µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè!

  ÊÁÒ¢Ô¡à¡èÒÅ×ÁÃËÑʼèÒ¹

 •  

รอบรั้ว ESCO 

สัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

            สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนิน "โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยศักยภาพของ ESCO ตามยุทธศาสตร์หลักของแผนอนุรักษ์พลังงานปี 2558 - 2579 และเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการของบริษัทจัดการพลังงาน ซึ่งสถาบันพลังงานฯ ได้จัดงานสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการฯ ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งสิ้น  225 คน และมีบูธนิทรรศการ รวมจำนวน 18 บูธ

          ในงานสัมมนาดังกล่าวฯ คุณหิน นววงศ์ รองประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะทำงานโครงการฯ เป็นเกียรติกล่าวสรุปที่มาและความสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนาฯ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใต้โครงการฯ เผยแพร่การให้บริการของบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) โดยสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้การดำเนินธุรกิจการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการบริษัทจัดการพลังงาน อีกทั้งยังเป็นเวทีกลางในการพบปะกันระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน สถานประกอบการ สถาบันการเงิน รวมถึงองค์กรสนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานอีกด้วย และได้รับเกียรติจากคุณบวร วงศ์สินอุดม ประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน

ในช่วงเช้ามีการบรรยาย ภาพรวมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” โดยนายหิน นววงศ์ รองประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการบรรยาย บทบาทของ ESCO กับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในยุค Energy 4.0” โดยนายอรรถพร โรจนรักษ์ นายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย การอนุรักษ์พลังงานที่ประสบความสำเร็จด้วยมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงาน จากผู้แทนบริษัทจัดการพลังงานจำนวน 3 บริษัท ได้แก่

- นายรุจ บุญญฤทธิ์ บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บรรยายในหัวข้อ Energy Management System ของระบบไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม มาตรการ Voltage Regulator, LED และ VSD

นายปรีชา ปรีดาวิจิตร บริษัท อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด บรรยายในหัวข้อ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้ง Waste Heat Economizer และ Absorption Chiller

นายณรงค์ เรืองตระกูล บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซเวชั่น จำกัด บรรยายในหัวข้อ การอนุรักษ์พลังงานโดย ESCO ในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน มาตรการ Ozone Generation, VSD, High Efficiency Chiller and Colling Tower

 

และในช่วงสุดท้ายเป็นการเสวนาในหัวข้อ "บทบาทของ 3 การไฟฟ้าที่ทำการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้ประกอบการ" โดยนายทวีศักด์ ศิริสืบ หัวหน้ากองวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนายจรัญ บุญยะคงรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนางศิริวรรณ วรเดช หัวหน้ากองบริหารนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน ฝ่ายเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งนายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา 


ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 2
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 3
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 4
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 5
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 6
<<Back