Thai ESCO ¸ØáԨºÃÔ¡ÒôéÒ¹¾Åѧ§Ò¹ (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ¤é¹ËÒ¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ
  • »¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
 • à¢éÒÊÙèÃкºÊÁÒªÔ¡
 • µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè!

  ÊÁÒ¢Ô¡à¡èÒÅ×ÁÃËÑʼèÒ¹

 •  

รอบรั้ว ESCO 

การจัดประชุมเครือข่ายบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 1

 

สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1011 ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีคุณณรงค์ บัณฑิตกมล ประธานคณะทำงานย่อยฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ และจากการดำเนินงานมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 คน

 

ในช่วงแรก ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้กล่าวแนะนำตัว แล้วสถาบันพลังงานฯ จึงได้ชี้แจงข้อมูล ภาพรวมของโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” แก่ผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นจึงเป็นการชี้แจง รูปแบบการจัดงานและ (ร่าง) กำหนดการงานสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการฯ โดยเชิญบริษัทจัดการพลังงานและองค์กรสนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานเข้าร่วมออกบูธนิทรรศการในงานสัมมนาดังกล่าวที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

 

โดยในช่วงต่อมา สถาบันพลังงานฯ ได้ชี้แจงถึง แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ซึ่งมี 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การขึ้นทะเบียน/การต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน

ขั้นตอนที่ 2 การรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

ขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น

 

และในช่วงท้ายจึงเป็นการเชิญผู้แทนจากบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) และผู้แทนจากองค์กรสนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานที่เข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานในรูปแบบ ESCO

 


ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 2
<<Back