Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020 THAILAND ESCO FAIR 2020 “Move Forwards to Smart Industry by ESCO

 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 (จ.นครราชสีมา) วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 2 - 3 ชั้น 1 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา

 • ขอเชิญออกบูธนิทรรศการในงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020 สัมมนา THAILAND ESCO FAIR 2020 “Move Forwards to Smart Industry by ESCO” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 (จ.นครราชสีมา) ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1 ชั้น 1 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

รอบรั้ว ESCO 

สัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 1

           สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 1 เรียบร้อย จากจำนวนทั้งหมด 3 ครั้งตามแผนงานโครงการฯ โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องโยเดีย ชั้น 2 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 106 คน และมีบูธนิทรรศการรวมจำนวน 16 บูธ โดยได้รับเกียรติจากนายอธิษฐ์ พุ่มเข็ม รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวต้อนรับเปิดงาน

           สำหรับช่วงเช้ามีการบรรยาย “ภาพรวมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” โดยนายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการบรรยาย “ESCO กับกรอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการ" โดยนายนิเพท โตวิริยะเวช กรรมการสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

          ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย “การอนุรักษ์พลังงานที่ประสบความสำเร็จด้วยบริษัทจัดการพลังงาน” โดยผู้แทนจากบริษัทจัดการพลังงานจำนวน 4 บริษัท ได้แก่
          - นายรุจ บุญญฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
          - นายนิเพท โตวิริยะเวช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
          - นายธนันญ์สรวง โถสุวรรณจินดา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด
          - นายพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

 


ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 2
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 3
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 4
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 5
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 6
<<Back