Thai ESCO ¸ØáԨºÃÔ¡ÒôéÒ¹¾Åѧ§Ò¹ (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ¤é¹ËÒ¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ
  • »¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
 • à¢éÒÊÙèÃкºÊÁÒªÔ¡
 • µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè!

  ÊÁÒ¢Ô¡à¡èÒÅ×ÁÃËÑʼèÒ¹

 •  

รอบรั้ว ESCO 

การจัดอบรมระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 2

              สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว จากจำนวนทั้งหมด 2 ครั้งตามแผนงานโครงการฯ โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องรัชดา ชั้น โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 47 คน โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ บัณฑิตกมล รองประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

 

สำหรับช่วงเช้ามีการบรรยาย “แนะนำบทบาท ESCO Information Center และระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย โดยนายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการบรรยาย แนะนำบทบาทสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยกับแนวทางการผลักดันธุรกิจ ESCO” โดย ดร. การุณ สิทธิฤทธิ์ เลขาธิการสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย รวมถึงการบรรยาย แนวทางการขึ้นทะเบียน / การต่ออายุใบรับรองการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน” โดยนายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย "แนวทางการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย" และ แนวทางการคัดเลือกเป็นบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น” โดยนายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ คณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 


ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 2
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 3
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 4
<<Back