Thai ESCO ¸ØáԨºÃÔ¡ÒôéÒ¹¾Åѧ§Ò¹ (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ¤é¹ËÒ¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ
  • »¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
 • à¢éÒÊÙèÃкºÊÁÒªÔ¡
 • µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè!

  ÊÁÒ¢Ô¡à¡èÒÅ×ÁÃËÑʼèÒ¹

 •  

รอบรั้ว ESCO 

การอบรม ESCO Training Program วันที่ 1

          สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดอบรม ESCO Training Program เป็นระยะเวลา 5 วัน ซึ่งวันที่ 1 (ด้านเทคนิค) จัดขึ้นในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Romanee and Mouton ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ ESCO และการวิเคราะห์ด้านเทคนิคสำหรับโครงการ ESCO ส่วนที่ 1/2 ด้านไฟฟ้า (Electricity)” มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 46 คน โดยได้รับเกียรติจากนายหิน นววงศ์ รองประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะทำงานโครงการฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน
 
          สำหรับช่วงเช้ามีการบรรยาย “คำจำกัดความและลักษณะการดำเนินธุรกิจ ESCO” การบรรยาย “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract - EPC) รูปแบบต่างๆ” และการบรรยาย “หลักการและข้อกำหนดของมาตรฐานบริษัทจัดการพลังงานไทย” โดยนายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ อุปนายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย 
 
          ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย "มาตรการเปลี่ยนหรือปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) และมาตรการ VSD for Air Compressor Pressure Controller” โดยนายนิเพท โตวิริยะเวช กรรมการสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย และการบรรยาย “มาตรการ Motor and Drive และมาตรการ Fan and Pump” โดยนายปรีชา ปรีดาวิจิตร กรรมการสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย รวมถึงการบรรยาย “มาตรการ Chilled Water and Chiller System และมาตรการ Lighting” โดยนายพีรศุษม์ ธีระโกเมน กรรมการสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 2
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 3
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 4
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 5
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 6
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 7
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 8
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 9
<<Back