Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • ขอเชิญออกบูธนิทรรศการในงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020 สัมมนา THAILAND ESCO FAIR 2020 “Move Forwards to Smart Industry by ESCO” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

 • เเจ้งเลื่อนการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 สถาบันพลังงานฯ ขอแจ้งว่าจะเลื่อนการจัดการอบรมดังกล่าว ออกไปเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากตอนนี้จังหวัดนครราชสีมามีการพบผู้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนเพิ่มมากขึ้น

 • ประกาศเลื่อนการจัดสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โรโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนการจัดสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 3 เป็นช่วงเดือนมิถุนายน 2563

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 (จ.นครราชสีมา) ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1 ชั้น 1 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา

 • กิจกรรมเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ออร์คิด คอนเวชั่น ฮอล์ล (พาร์ทเอและบี) โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

 • การอบรม ESCO Training Program ในวันที่ 14 - 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง Romanee and Mouton ชั้น 3 และวันที่ 22 - 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง Lafitte ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

 • การอบรมระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้อง Lafitte ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

 • กิจกรรมต่อยอดความรู้นวัตกรรมด้านพลังงาน ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2562

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

รอบรั้ว ESCO 

การอบรม ESCO Training Program วันที่ 3

          สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดอบรม ESCO Training Program เป็นระยะเวลา 5 วัน โดยวันที่ 3 (ด้านบริหาร) จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Romanee and Mouton ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “แนวทางการบริหารโครงการ ESCO” มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 43 คน

 
          สำหรับช่วงเช้ามีการบรรยาย “แนวทางการส่งเสริมธุรกิจ ESCO ของภาครัฐ” โดยนายสยาม มัชฌิมา วิศวกรชำนาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และการบรรยาย “สัญญาพลังงานและการบริหารสัญญาพลังงาน”  โดยนายชาญชัย กฤตพรตพิสุทธิ์ เหรัญญิกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย 
 
          ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย "การบริหารโครงการ ESCO ในระยะต่างๆ” และการบรรยาย “การบริหารการเงินและความเสี่ยงของโครงการ ESCO รูปแบบต่างๆ” โดยนายพีรศุษม์ ธีระโกเมน กรรมการสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 2
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 3
<<Back