Thai ESCO ¸ØáԨºÃÔ¡ÒôéÒ¹¾Åѧ§Ò¹ (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ¤é¹ËÒ¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ
  • »¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
 • à¢éÒÊÙèÃкºÊÁÒªÔ¡
 • µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè!

  ÊÁÒ¢Ô¡à¡èÒÅ×ÁÃËÑʼèÒ¹

 •  

กิจกรรมภายใต้โครงการ 

ESCO Bank Networking (5 ครั้ง)

 

สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดประชุม ESCO – Bank Networking จำนวน 5 ครั้ง คือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากสถาบันการเงิน บริษัทจัดการพลังงาน สถาบันพลังงานฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ 40 คน เพื่อหารือกันในการดำเนินงานของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานในปีที่ 6 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา 
 

การประชุม ESCO – Bank Networking ครั้งที่ 1/2556/29 (ครั้งที่ 1)      
สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ได้จัดการประชุม ESCO – Bank Networking ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน ปีที่ 6 ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Board Room 1 ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 คน

การประชุม ESCO – Bank Networking ครั้งที่ 2/2556/30 (ครั้งที่ 2)  
สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ได้จัดการประชุม ESCO – Bank Networking ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน ปีที่ 6 ครั้งที่ 2/2556/30 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้อง Board Room 1 ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 41 คน


การประชุม ESCO – Bank Networking ครั้งที่ 3/2556/31 (ครั้งที่ 3)
สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ได้จัดการประชุม ESCO – Bank Networking ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน ปีที่ 6 ครั้งที่ 3/2556/31 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องพาโนราม่า 2 ชั้น 4 โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 35 คน

การประชุม ESCO – Bank Networking ครั้งที่ 4/2556/32 (ครั้งที่ 4)
สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ได้จัดการประชุม ESCO – Bank Networking ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน ปีที่ 6 ครั้งที่ 4/2556/32 วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 9.30-12.00 น. ณ Board room 4 โซนซี ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 37 คน

การประชุม ESCO – Bank Networking ครั้งที่ 5/2556/33 (ครั้งที่ 5)
สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ได้จัดการประชุม ESCO – Bank Networking ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน ปีที่ 6 ครั้งที่ 5/2556/33 ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง Board room 1 โซนซี ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน
 


<<Back