Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

กิจกรรมภายใต้โครงการ 

ประสานงานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างประเทศ (3 ครั้ง)

 

ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานบริษัทจัดการพลังงานของต่างประเทศ

สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานของต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองของการพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการให้ข้อมูลการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยระบบ ESCO เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัทจัดการพลังงานต่อไป
 

ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานบริษัทจัดการพลังงานของต่างประเทศครั้งที่ 1
กิจกรรม ESCO Business Meeting
สถาบันพลังงานฯ ได้จัดให้มีงาน ESCO Business Meeting เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2556 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ Retro Meeting Room ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานบริษัทจัดการพลังงานของต่างประเทศ และนำมาศึกษาการดำเนินธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานของต่างประเทศ รวมถึงวิเคราะห์แนวทางในดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนามาตรฐานการทำงานของประเทศให้อยู่ในระดับสากล โดยสถาบันพลังงานฯ ได้เชิญผู้เข้าร่วมงาน Workshop on APEC Cooperative Energy Efficiency Design for Sustainability (CEEDS) Phase 4 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 35 คน ประกอบไปด้วยผู้แทนจากประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน ชิลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์

ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานบริษัทจัดการพลังงานของต่างประเทศครั้งที่ 2
การประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asain Development Bank)
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมประชุมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงาน สถาบันการเงิน และธนาคารพัฒนาเอเชีย ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้อง Board room 3 โซนซี ชั้น 3 ศูนย์การ-ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อพบปะหารือและหาแนวทางความร่วมมือในการผลักดันธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานในประเทศไทย และเพื่อนำไปใช้ส่งเสริมให้กับอาคาร/โรงงานที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานภายในประเทศ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน โดยแบ่งเป็นบริษัทจัดการพลังงาน 10 บริษัท สถาบันการเงิน 3 แห่ง

ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานบริษัทจัดการพลังงานของต่างประเทศครั้งที่ 3
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงาน หน่วยงาน ESCO Committee of China Energy Conservation Association (EMCA) ของประเทศจีน ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โซนซี ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อพบปะหารือและหาแนวทางความร่วมมือในการผลักดันธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานในประเทศไทย และเพื่อนำไปใช้ส่งเสริมให้กับอาคาร/โรงงานที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานภายในประเทศ รวมไปถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 18 คน โดย สถาบันพลังงานฯ ผู้แทนจากบริษัทจัดการพลังงาน สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย และ Mr. Shen Miao Geoffrey Director of International Co-operation ตัวแทนจาก EMCA ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการร่วมมือเพื่อส่งเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานของทั้ง 2 ประเทศในอนาคต โดยทาง EMCA ได้ขอความร่วมมือในการเดินทางเข้ามาศึกษาดูการดำเนินงานของ ESCO ในประเทศไทย รวมถึงการสนับสนุนธุรกิจ ESCO จากภาครัฐ ซึ่งทางสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมและสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยมีความยินดีอย่างยิ่งในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ EMCA ยังได้เชิญชวนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานในประเทศไทย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินการธุรกิจ ESCO รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ EMCA จัดขึ้นต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมในปีต่อไปทางสถาบันพลังงานจะได้ดำเนินการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน EMCA เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงาน Thailand ESCO Fair เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานทางด้าน ESCO ให้ผู้ประกอบการ และผู้สนใจในประเทศไทย ได้เกิดมุมมอง และทัศนคติใหม่ ต่อการลงทุนอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบ ESCO อีกด้วย
 


<<Back