Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

กิจกรรมภายใต้โครงการ 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน กลุ่มผู้ผลิต/จำหน่ายอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง (5 ครั้ง)

 

สถาบันพลังงานฯ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน และกลุ่มผู้ผลิต/จำหน่ายอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง  จำนวน จำวนวน 5 ครั้ง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน กลุ่มผู้ผลิต/จำหน่ายอุปกรณ์   ประสิทธิภาพสูง และสถานประกอบการครั้งที่ 1 
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน“LED Expo Thailand 2013” ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 -18.00 น. ณ อาคาร 3-4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน กลุ่มผู้ผลิต/จำหน่ายอุปกรณ์   ประสิทธิภาพสูง และสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม  ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน“Renewable Energy Asia 2013” ในระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 -18.00 น. ณ อาคาร 102-104  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบริษัทจัดการพลังงานและกลุ่มผู้ผลิต/จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง ครั้งที่ 3
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบริษัทจัดการพลังงานและกลุ่มผู้ผลิต/จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้อง Board room 5 โซนซี ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 20 คน โดยแบ่งเป็นบริษัทจัดการพลังงาน 8 บริษัท บริษัทผู้ผลิต/จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง 2 บริษัท และสมาคมไฟฟ้าและแสงสว่างแห่งประเทศไทย

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบริษัทจัดการพลังงานและกลุ่มผู้ผลิต/จำหน่ายเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ครั้งที่ 4
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบริษัทจัดการพลังงานและกลุ่มผู้ผลิต/จำหน่ายเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง Board room 3 โซนซี ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 20 คน โดยแบ่งเป็นบริษัทจัดการพลังงาน 12 บริษัท บริษัทผู้ผลิต/จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง 8 บริษัท และสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย
 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบริษัทจัดการพลังงานและกลุ่มผู้ผลิต/จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง ครั้งที่ 5
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมประชุมขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบริษัทจัดการพลังงานและกลุ่มผู้ผลิต/จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00-16.00. ณ ห้องประชุมสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม โซนดี ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการนำร่องการอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบ ESCO ในมาตรการแสงสว่าง โดยกลุ่มผู้ผลิต/จำหน่ายอุปกรณ์แสงสว่างและบริษัทจัดการพลังงาน ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงในการดำเนินโครงการนำร่องเปลี่ยนหลอดไฟ LED ด้วยระบบ ESCO ประเภท Shared Saving ขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 โดยมีผู้ผลิต/จำหน่ายอุปกรณ์แสงสว่างให้ความสนใจ 2 บริษัท และบริษัทจัดการพลังงาน 2 บริษัท


<<Back