Thai ESCO ¸ØáԨºÃÔ¡ÒôéÒ¹¾Åѧ§Ò¹ (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ¤é¹ËÒ¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ
  • »¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
 • à¢éÒÊÙèÃкºÊÁÒªÔ¡
 • µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè!

  ÊÁÒ¢Ô¡à¡èÒÅ×ÁÃËÑʼèÒ¹

 •  

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 (จ.เชียงใหม่)


กำหนดการ

 

           สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น M โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการของ ESCO ทั้งในด้านการทำสัญญาพลังงาน การตรวจวัดและพิสูจน์ผลในมาตรการต่างๆ อีกทั้งผู้ที่เข้าร่วมอบรมครบทุกหัวข้อการบรรยายจะได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันพลังงานฯ และการเข้าร่วมการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์ โทรศัพท์ 02-345-1250-51 E-mail:admin@thaiesco.org 

                **รับจำนวนจำกัด** เปิดรับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562


 

<<Back