Thai ESCO ¸ØáԨºÃÔ¡ÒôéÒ¹¾Åѧ§Ò¹ (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ¤é¹ËÒ¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ
  • »¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
 • à¢éÒÊÙèÃкºÊÁÒªÔ¡
 • µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè!

  ÊÁÒ¢Ô¡à¡èÒÅ×ÁÃËÑʼèÒ¹

 •  

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เดือนกันยายน 2562


กำหนดการ

 

          สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (สพ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

         1. งานสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องระยองซิตี้ โรงแรมระยองซิตี้ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใต้โครงการฯ และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้สถานประกอบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการของบริษัทจัดการพลังงาน ภายในงานสัมมนามีการออกบูธนิทรรศการจากบริษัทจัดการพลังงานและสถาบันการเงิน จำนวนมากกว่า 10 บูธ

         2. กิจกรรมศึกษาโครงการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO (ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม) ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างความเชื่อมั่นถึงการอนุรักษ์พลังงานด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ให้แก่สถานประกอบการ

         ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายๆ ทั้งสิ้น หากท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์ โทรศัพท์ 02-345-1250-51 E-mail: admin@thaiesco.org,escocenter.iie@gmail.com และสามารถดาว์นโหลดเอกสารแบบตอบรับได้ที่

**รับจำนวนจำกัด**เปิดรับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562


 

<<Back