Thai ESCO ¸ØáԨºÃÔ¡ÒôéÒ¹¾Åѧ§Ò¹ (Energy Service Company: ESCO1)

  • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

  • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

  • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

  • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

  • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

  • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)


Visitor Online 15
The Federation of Thai Industries

History of F.T.I.

- November 13th, 1967  Established Thai Industry Association

- December 29th, 1987 Promulgated to the Federation of Thai Industries

- A Non  Profit Organization

Vision

            Strengthening the capacity building on competitiveness for Thai industrial sector and SMEs with regard to environmental issues and social responsibility.

Mission

- Promote the efficiency and effectiveness in the Thai manufacturing sector.

- Enhance the growth potentials in each industry club, provincial chapter and SMEs.

- Encourage  the entrepreneurs to do business with focus on sustainable co-existence with community.

- Act as the private sector representative to suggest and advise in particular problems to the government agencies.

-Enhance F.T.I. solidarity and cooperation at all levels.

 

Promotion of ESCO Business

          Drawing from a store of experiences and expertise in analyzing energy usage capabilities, the Energy Service Company (ESCO) can help to reduce energy consumption by adapting equipment and machinery in line with measures that have been selected to suit each factory.

                   To promote energy conservation under the co-operation between ESCO and business operators in the industrial sector, DEDE has joined forces with the Board of Investment (BOI) in offering tax incentives. This means ESCO will be entitled to tax exemptions in energy-saving equipment or machinery import duties. 

 

ESCO Information Center ʶҺѹ¾Åѧ§Ò¹à¾×èÍÍصÊÒË¡ÃÃÁ ÊÀÒÍصÊÒË¡ÃÃÁáË觻ÃÐà·Èä·Â

ÈÙ¹Âì¡ÒûÃЪØÁáË觪ҵÔÊÔÃÔ¡ÔµÔì ⫹´Õ ªÑé¹ 3, 60 ¶¹¹ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡µÑ´ãËÁè á¢Ç§¤ÅͧàµÂ ࢵ¤ÅͧàµÂ ¡ÃØ§à·¾Ï 10110
â·ÃÈѾ·ì 0 2345 1250-51 | â·ÃÊÒà 0 2345 1258 | email admin@thaiesco.org
ʹѺʹعâ´Â ¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¾Åѧ§Ò¹·´á·¹áÅÐ͹ØÃÑ¡Éì¾Åѧ§Ò¹ ¡ÃзÃǧ¾Åѧ§Ò¹
Designed & Developed by LilyNetwork.com