Thai ESCO ¸ØáԨºÃÔ¡ÒôéÒ¹¾Åѧ§Ò¹ (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ¤é¹ËÒ¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ
  • »¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
 • à¢éÒÊÙèÃкºÊÁÒªÔ¡
 • µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè!

  ÊÁÒ¢Ô¡à¡èÒÅ×ÁÃËÑʼèÒ¹

 •  

รอบรั้ว ESCO 

เยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ครั้งที่ 4 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนิน "โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)" เพื่อลดการใช้พลังงานในสถานประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยบริการของบริษัทจัดการพลังงานซึ่งสถาบันพลังงานฯ ได้จัดเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไก ESCO ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสถานประกอบการดังกล่าวได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ (ESCO Project Award 2016) จากปลัดกระทรวงพลังงานให้เป็นสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO ในงาน THAILANDESCO FAIR 2016 ที่ผ่านมาโดยจัดในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเยี่ยมชมทั้งสิ้น28คน

 

ในการเยี่ยมชมสถานประกอบการดังกล่าว รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมเยี่ยมชม

จากนั้นนายอรรถวิทย์ ดีนาง วิศวกรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบอนุรักษ์พลังงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายสุขสรรค์ ไชยเดช บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด (ESCO ที่ให้บริการ) บรรยาย แนวทางความคิด และวิสัยทัศน์ ในการดำเนินการร่วมกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)”, การรับประกันผลประหยัด ความรับผิดชอบของ ESCO”, การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด M&V”, ความเชื่อมั่นในการดำเนินการ และผลการประหยัดพลังงานที่ได้รับและ มาตรการที่ได้ดำเนินการ 

 

เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยาย รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ได้นำคณะเยี่ยมชมเข้าชมในบริเวณที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน พร้อมบรรยายรายละเอียดของมาตรการที่บริษัทได้ดำเนินการร่วมกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ซึ่งได้รับความสนใจ และมีการตอบข้อซักถามของผู้เข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นกันเอง

 


<<Back