Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 (จ.นครราชสีมา) วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 2 - 3 ชั้น 1 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา

 • ขอเชิญออกบูธนิทรรศการในงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020 สัมมนา THAILAND ESCO FAIR 2020 “Move Forwards to Smart Industry by ESCO” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

 • เเจ้งเลื่อนการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 สถาบันพลังงานฯ ขอแจ้งว่าจะเลื่อนการจัดการอบรมดังกล่าว ออกไปเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากตอนนี้จังหวัดนครราชสีมามีการพบผู้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนเพิ่มมากขึ้น

 • ประกาศเลื่อนการจัดสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โรโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนการจัดสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 3 เป็นช่วงเดือนมิถุนายน 2563

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 (จ.นครราชสีมา) ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1 ชั้น 1 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา

 • กิจกรรมเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ออร์คิด คอนเวชั่น ฮอล์ล (พาร์ทเอและบี) โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

 • การอบรม ESCO Training Program ในวันที่ 14 - 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง Romanee and Mouton ชั้น 3 และวันที่ 22 - 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง Lafitte ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

 • การอบรมระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้อง Lafitte ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

 • กิจกรรมต่อยอดความรู้นวัตกรรมด้านพลังงาน ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2562

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

ESCO Project Award 

รางวัล ESCO Project Award

ขั้นตอนการประเมินผลการมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO

1.

สถาบันพลังงานฯ จะรวบรวมรายละเอียดของสถานประกอบการ ที่ทางบริษัท ESCO ได้ดำเนินการให้ และส่งมาให้ทางสถาบันพลังงานฯ โดยพิจารณาแล้วว่าเป็นสถานประกอบการที่มีความพร้อม
   
2. สถาบันพลังงานฯ จะพิจารณารายชื่อพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ แล้วจะจัดส่งแบบยืนยันข้อมูล 
ไปยังสถานประกอบการที่บริษัท ESCO เสนอชื่อมาอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล
   
3. สถาบันพลังงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณา เฉพาะสถานประกอบการที่ส่งแบบยืนยันกลับมายังสถาบันฯ ตามเวลาที่กำหนด
   
4. ผลการพิจารณารางวัล จะผ่านการเห็นชอบจาก “คณะทำงานโครงการส่งเสริมบริษัทจัดการพลังงานฯ” ซึ่งมติที่ประชุมในวันดังกล่าวถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

รายละเอียดการพิจารณาให้รางวัล ESCO Project Award

ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1. วิสัยทัศน์ หรือนโยบาย ด้านการอนุรักษ์พลังงาน การมีวิสัยทัศน์ หรือนโยบายด้านการ 
อนุรักษ์พลังงาน จากผู้บริหารที่ชัดเจน
2. มาตรการที่ดำเนินการ จำนวนมาตรการที่ได้ดำเนินการทั้งหมด 
ด้วยระบบ ESCO
3. ความสำเร็จ จากการดำเนินมาตรการ ผลการประหยัดพลังงานเทียบกับเป้าหมาย 
ที่ระบุไว้ในสัญญาพลังงาน 
(Energy Performance Contract: : EPC)
4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบ ESCO ให้กับผู้สนใจทั่วไป โดยให้เข้าถ่ายทำวีดีทัศน์ และให้เยี่ยมชมสถานสถานประกอบการได้

 

** หมายเหตุ

สถาบันพลังงานฯ จะขอเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี (ครั้งละประมาณ 30 คน) 
และจะไม่ถ่ายวีดีทัศน์ในส่วนที่เป็นความลับของสถานประกอบการ

 

รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ESCO Project Award


  1. สถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ESCO Project Award ปี 2017
  2. สถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ESCO Project Award ปี 2016
  3. สถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ESCO Project Award ปี 2015
  4. สถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ESCO Project Award ปี 2014
  5. สถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ESCO Project Award ปี 2013 
  6. สถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ESCO Project Award ปี 2011 [ Download ]
  7. สถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ESCO Project Award ปี 2010 [ Download ]
  8. สถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ESCO Project Award ปี 2009 [ Download ]
  9. สถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ESCO Project Award ปี 2008 [ Download ]
 

** รูปแบบมาตรการ 
Shared Saving = SS 
Guaranteed Saving = GS

Guaranteed Rebate = Chauffage