Thai ESCO ¸ØáԨºÃÔ¡ÒôéÒ¹¾Åѧ§Ò¹ (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ¤é¹ËÒ¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ
  • »¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
 • à¢éÒÊÙèÃкºÊÁÒªÔ¡
 • µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè!

  ÊÁÒ¢Ô¡à¡èÒÅ×ÁÃËÑʼèÒ¹

 •  

วิสัยทัศน์และพันธกิจ         ESCO Information Center เป็นศูนย์กลางข้อมูลให้คำปรึกษาและแนะนำ โดยจัดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ ESCO ให้ร่วมกันสนับสนุนการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานมากยิ่งขึ้น โดยมีการทบทวนผลการดำเนินงานด้วยการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการของธุรกิจ ESCO เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกันระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน ผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถรับทราบข้อมูลรูปแบบการให้บริการและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการจากบริษัทจัดการพลังงานได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังเป็นส่วนที่รับปรึกษา แนะนำ ให้ความรู้ และข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้สนใจที่มีข้อสงสัยและต้องการซักถามรายละเอียดด้านพลังงาน การตัดสินใจเลือกลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานกับบริษัทจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสม โดย ESCO Information Center จะให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน เบื้องต้นดังนี้
 
-  การดำเนินการบริหารโครงการของบริษัทจัดการพลังงานต่างๆ
-  ให้คำแนะนำด้านความช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น BOI หรือสิทธิประโยชน์ทางภาษี
-  ให้คำแนะนำความรู้ด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
-  การใช้ประโยชน์จาก ESCO Information Center
-  ให้คำแนะนำด้านแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
-  การให้คำแนะนำในการสมัครเข้าร่วมโครงการ ESCO
 
 
         ESCO Information Center ยังเป็นศูนย์ข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทจัดการพลังงาน ประกอบไปด้วย ตัวอย่างมาตรการที่ประสบความสำเร็จ บทสัมภาษณ์ผู้บริหารของโรงงานที่ประสบความสำเร็จ รายชื่อหัวข้ออาคารควบคุม รูปแบบการลงทุน ขีดความสามารถของESCO สัญญาพลังงาน การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เป็นต้น
 
 
พันธกิจของ ESCO Information Center

 • สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานมากยิ่งขึ้น โดยมีการทบทวนผลการดำเนินงานด้วยการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการของธุรกิจ ESCO เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป
 • ศูนย์กลางข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกันระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน ผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถรับทราบข้อมูลรูปแบบการให้บริการและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการจากบริษัทจัดการพลังงานได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • การศึกษาถึงแนวทางการขยายผลการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทการจัดการ  ด้วยการกำหนดเป็นแผนการส่งเสริมระยะยาว เพื่อให้เกิดเป็นระบบอย่างยั่งยืน
 
 
 
 
 
 
         นอกจากนี้ กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการส่งเสริมธุรกิจและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน ยังเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน โดยกิจกรรมต่างๆ จะร่วมเผยแพร่หลักการ และแนวคิดของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน กระจายความรู้ความเข้าใจของการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบ ESCO และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ไปถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่สนใจอื่นๆ อย่างทั่วถึง จากกิจกรรมต่างๆ อาทิ Thailand ESCO Fair, ESCO Fair ภูมิภาค, ESCO Dinner for Executive, ESCO Business Matching เป็นต้น