Thai ESCO ¸ØáԨºÃÔ¡ÒôéÒ¹¾Åѧ§Ò¹ (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ¤é¹ËÒ¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ
  • »¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
 • à¢éÒÊÙèÃкºÊÁÒªÔ¡
 • µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè!

  ÊÁÒ¢Ô¡à¡èÒÅ×ÁÃËÑʼèÒ¹

 •  

รอบรั้ว ESCOแนวทางการจัดทำระบบรับรองการเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย

ปัจจุบันบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) ได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการให้บริ...


สัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร

สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 3 เป็นที่เรียบร้อย จากจำนวนทั้งหมด 3 ครั้งตามแผนงานโครงการฯ โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้อ...


การอบรม ESCO Training Program วันที่ 5

สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดอบรม ESCO Training Program เป็นระยะเวลา 5 วัน โดยวันที่ 5 (ด้านบริหาร) จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Lafitte ชั้น 2 โรงแร...


การอบรม ESCO Training Program วันที่ 4

สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดอบรม ESCO Training Program เป็นระยะเวลา 5 วัน โดยวันที่ 4 (ด้านเทคนิค) จัดขึ้นในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Lafitte ชั้น 2 โรงแรมแกรน...


การอบรม ESCO Training Program วันที่ 3

สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดอบรม ESCO Training Program เป็นระยะเวลา 5 วัน โดยวันที่ 3 (ด้านบริหาร) จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Romanee and Mouton ช...


การอบรม ESCO Training Program วันที่ 2

สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดอบรม ESCO Training Program เป็นระยะเวลา 5 วัน โดยวันที่ 2 (ด้านเทคนิค) จัดขึ้นในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Romanee and Mouton ชั้น 2...


การอบรม ESCO Training Program วันที่ 1

สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดอบรม ESCO Training Program เป็นระยะเวลา 5 วัน ซึ่งวันที่ 1 (ด้านเทคนิค) จัดขึ้นในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Romanee and Mouton ชั...


การจัดอบรมระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 2

สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยครั้งที่ 2เรียบร้อยแล้ว จากจำนวนทั้งหมด2ครั้งตามแผนงานโครงการฯ โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12ธันวาคม2562เวลา09.00 ...


การจัดอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 2

สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว จากจำนวนทั้งหมด 3 ครั้งตามแผนงานโครงการฯ โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 &ndas...


สัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 1

สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 1 เรียบร้อย จากจำนวนทั้งหมด 3 ครั้งตามแผนงานโครงการฯ โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องโยเดีย ชั้น...


การจัดประชุมเครือข่ายบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 1

สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1011 ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค...


การจัดอบรมระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 1

สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จากจำนวนทั้งหมด 2 ครั้งตามแผนงานโครงการฯ โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เว...


การจัดอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 1

สถาบันพลังงานฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 เรียบร้อย จากจำนวนทั้งหมด 3 ครั้งตามแผนงานโครงการฯ โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 &nd...


สัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนิน ...


ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงาน ESCO

การดำเนินงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of Practice : CoP)ความเป็นมาตามที่ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ได้นำมาตรฐานบริษัทจัดการพล...


งานอบรม CoP และ M&V Training Program สำหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 3

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (สพ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำ“โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื...


งานอบรม CoP และ M&V Training Program สำหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 2

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (สพ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำ“โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื...


งานอบรม CoP และ M&V Training Program สำหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 1

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (สพ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำ“โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื...


กำหนดการอบรมให้ความรู้แนวทางลดการใช้พลังงานด้วย ESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ครั้งที่ 4

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (สพ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำ“โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื...


เยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ครั้งที่ 4 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนิน "โครงการลดก...


Page : 1 2 3 4 5 6 Next »