Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ตรั้งที่ 2 (จ.เชียงใหม่) ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น M โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

 • สัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องโยเดีย ชั้น 2 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • การอบรมระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องรัชดา 2 ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับผู้ประกอบการ ครั้งที 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

 • สัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ รัชดา ชั้น 5 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

รอบรั้ว ESCOประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงาน ESCO

การดำเนินงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of Practice : CoP)ความเป็นมาตามที่ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ได้นำมาตรฐานบริษัทจัดการพล...


งานอบรม CoP และ M&V Training Program สำหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 3

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (สพ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำ“โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื...


งานอบรม CoP และ M&V Training Program สำหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 2

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (สพ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำ“โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื...


งานอบรม CoP และ M&V Training Program สำหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย ครั้งที่ 1

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (สพ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำ“โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื...


กำหนดการอบรมให้ความรู้แนวทางลดการใช้พลังงานด้วย ESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ครั้งที่ 4

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (สพ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำ“โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื...


เยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ครั้งที่ 4 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนิน "โครงการลดก...


ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ (ครั้งที่ 2)

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (สพ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำ “โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพ...


การอบรมให้ความรู้แนวทางลดการใช้พลังงานด้วย ESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ครั้งที่ 3

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำ “โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่ง...


เยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จครั้งที่ 3 บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) จ.สงขลา ESCO ระยะ 10

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนิน "โครงการ...


ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนในสถานประกอบการครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ (ESCO ระยะ 10)

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30...


งานสัมมนาเผยแพร่แนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยศักยภาพ ESCO ครั้งที่ 3 จ.สงขลา (ESCO ระยะ 10)

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนิน "โครงการ...


กระบวนการตรวจสอบรับรองการดำเนินงาน ESCO

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดทำกระบวนการตรวจสอบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย ภายใต้โครงการลดการใ้ชพลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังง...


Promotion of ESCO Business Project in Thailand

นายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ คณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรรยายในหัวข้อ "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in th...


สัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการในภาพรวม ESCO ก้าวหน้า ประชารัฐก้าวไกล พาไทยประหยัดพลังงาน

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยการสนับสนุนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการในภาพรวม "ESCO ก้าวหน้า ประช...


ESCO Business Matching ครั้งที่ 5

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนา ESCO Business Matching ครั้งที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเอลแกรนด์ อมตะสปริงคันทรีคลับ ...


Forum สำหรับผู้บริหารครั้งที่ 5

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน Forum สำหรับผู้บริหาร “ผู้บริหารกับการลดต้นทุนด้านพลังงานด้วย ESCO” ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00-20.30 น...


สรุปการอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ณ Board room...


สรุปการอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านESCO สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ณ Board ...


ESCO Business Opportunities between Japan and Thailand

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องพาราโนมา 2 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ...


สรุปการอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน/แหล่งเงินทุน

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านESCO สำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน/แหล่งเงินทุน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ณ Board roo...


Page : 1 2 3 4 5 Next »