Thai ESCO ¸ØáԨºÃÔ¡ÒôéÒ¹¾Åѧ§Ò¹ (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ¤é¹ËÒ¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ
  • »¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
 • à¢éÒÊÙèÃкºÊÁÒªÔ¡
 • µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè!

  ÊÁÒ¢Ô¡à¡èÒÅ×ÁÃËÑʼèÒ¹

 •  

ดาวน์โหลด


หมวดหมู่ดาวน์โหลด

การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ครั้งที่ 1 สำหรับหน่วยงานเอกชนด้านพลังงาน วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557
การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ครั้งที่ 1 สำหรับบริษัทเอกชนด้านพลังงาน
การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ครั้งที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ พพ. สภาอุตสาหกรรม และ สถาบันการเงิน
การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ครั้งที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ พพ. สภาอุตสาหกรรม และสถาบันการเงิน
การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ครั้งที่ 4 กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ครั้งที่4
การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับกลุ่มอาคารธุรกิจและอาคารราชการ 19 มกราคม 2560
การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับกลุ่มอาคารธุรกิจและอาคารราชการ/รัฐวิสาหกิจ
การอบรมให้ความรู้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 25 กุมภาพันธ์ 2559
การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO ลดต้นทุนด้านพลังงานโดยไม่เสี่ยงด้วย ESCO
รายงานประจำปีสถานภาพธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
ESCO Annual Report 2018
ESCO Annual Report 2016
ESCO Annual Report 2015
ESCO Annual Report 2013
หนังสือ/คู่มือ
แนวทางการจัดทำระบบรับรองการเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย
ตัวอย่างสัญญา EPC (Shared Saving)
ตัวอย่างสัญญา EPC (Guaranteed Saving)
Code of Practice : CoP 2018
Success case of ESCO 2018
เอกสารประกอบงาน Thailand ESCO Fair 2018
มาตรฐานการทำงานสำหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย (Code of Practice: CoP)
การรับสมัครขอใบรับรอง CoP
แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผล M&V เล่มที่ 4
แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผล M&V เล่มที่ 3
แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผล M&V เล่มที่ 2
มาตรฐานการทำงาน (Code of Practice) สำหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย
คู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน
แนวทางการกำกับดูแลบริษัทจัดการพลังงาน
ESCO E-News Letter Vol.3
Success Case of ESCO
ESCO E-News Letter Vol.2
ESCO E-News Letter Vol.1
สูจิบัตร Thailand ESCO Fair 2015
Successful case of ESCO
แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผล M&V เล่มที่ 1
เอกสารประกอบงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2014
Ozone Generator System
ประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ
การเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง
K-Energy Saving Guarantee Program
Create more Saving with Professional ESCO
ธุรกิจ ESCO ในประเทศไทย 2014
เอกสารประกอบอบรมให้ความรู้มาตรฐาน M&V
Development of ESCO Thai M&V
กรณีศึกษาM&Vเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง
กรณีศึกษาM&Vอุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้า
กรณีศึกษาM&Vอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์
กรณีศึกษาM&Vมาตรการเปลี่ยนชนิดของหลอดไฟแสงสว่าง