Thai ESCO ธุรกิจบริการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)

 • เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020 THAILAND ESCO FAIR 2020 “Move Forwards to Smart Industry by ESCO

 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 (จ.นครราชสีมา) วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 2 - 3 ชั้น 1 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา

 • ขอเชิญออกบูธนิทรรศการในงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020 สัมมนา THAILAND ESCO FAIR 2020 “Move Forwards to Smart Industry by ESCO” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

 • การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3 (จ.นครราชสีมา) ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1 ชั้น 1 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • ค้นหาผู้ให้บริการ
  • ปฏิทินกิจกรรม
 • เข้าสู่ระบบสมาชิก
 • ต้องการสมัครสมาชิกใหม่!

  สมาขิกเก่าลืมรหัสผ่าน

 •  

สถาบันการเงิน         การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันการเงิน เป็น ความร่วมมือใน “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ระบบ ESCO (Energy Service Company)” ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่จะส่งเสริมภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานผ่านบริษัท ESCO อย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัท ESCO จะเข้าไปให้บริการเพื่อการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและเข้าไปรับดำเนินการต่างๆ ให้ลูกค้าประหยัดการใช้พลังงานและลดต้นทุนของกิจการ แล้วแบ่งผลประโยชน์จากการประหยัดดังกล่าว และ/หรือมีการรับประกันผลการประหยัดพลังงานให้กับลูกค้า

การส่งเสริมธุรกิจ ESCO

-

สถาบันพลังงานฯ ทำการติดต่อประสานงาน และแนะนำสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ให้ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบ ESCO โดยการขออนุมัติสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินตามขั้นตอนที่แต่ละสถาบันการเงินกำหนดไว้
   
- สถาบันพลังงานฯ ดำเนินการจัดการประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือ ระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน และสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินมีการเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยระบบ ESCO
   
- สถาบันพลังงานฯ ดูแลมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO เพื่อให้เกิดความมั่นใจ รวบรวมและให้รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแก่สถาบันการเงินเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อ และทำการติดตามผลการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ระบบ ESCO ในสถานประกอบการ
   
- สถาบันการเงินมีการร่วมประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานโดยระบบ ESCO แก่สถานประกอบการ

 

 
 
 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ที่อยู่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาคาร 2 สุขุมวิท ชั้น 9 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ผู้ประสานงาน 
โทรศัพท์ 0-2208-8271-73 โทรสาร 02-208-8159

สินเชื่อกรุงไทย ประหยัดพลังงาน Green Loan

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวนน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-638-8000, 02-626-7000 โทรสาร 02-657-3333

สินเชื่อพลังงานสะอาด (Clean Energy Loan)

  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ อาคารเพชรบุรี เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมะกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-208-5000 โทรสาร 02-208-5003
 

ธนาคารกสิกรไทย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ
โทรศัพท์ 02-470-1545 fax 02-470-3343

โปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย
(K-Energy Saving Guarantee Program)

 

ธนาคารทหารไทย
ที่อยู่ 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-299-1111