Thai ESCO ¸ØáԨºÃÔ¡ÒôéÒ¹¾Åѧ§Ò¹ (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ¤é¹ËÒ¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ
  • »¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
 • à¢éÒÊÙèÃкºÊÁÒªÔ¡
 • µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè!

  ÊÁÒ¢Ô¡à¡èÒÅ×ÁÃËÑʼèÒ¹

 •  

สถาบันการเงินสถาบันพลังงานฯ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือ วัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อ และปัญหาด้านการตัดสินใจลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายระหว่างบริษัทจัดการพลังงาน สถานประกอบการ และสถาบันการเงิน รวมเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกัน ระหว่างเครือข่าย ESCO และสถาบันการเงิน ร่วมค้นหาประเด็นปัญหาการดำเนินงาน รวมถึงการระดมความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขที่
เหมาะสม โดยมีสถาบันการเงินเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับสถาบันพลังงานทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่ 
1.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน)
2.ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
3.ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
4.ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
5.ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)