Thai ESCO ¸ØáԨºÃÔ¡ÒôéÒ¹¾Åѧ§Ò¹ (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ¤é¹ËÒ¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ
  • »¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
 • à¢éÒÊÙèÃкºÊÁÒªÔ¡
 • µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè!

  ÊÁÒ¢Ô¡à¡èÒÅ×ÁÃËÑʼèÒ¹

 •  

Excellent ESCO Award 

รางวัล Excellent ESCO Award

    

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือก

1.

ส่งรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ในรูปแบบไฟล์เอกสาร และ Data File ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบพิจารณาคัดเลือกมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ
   
2. บริษัท ESCO ต้องกรอกข้อมูลของบริษัทตนเองลงในเว็บไซต์Thaiesco.org ให้ครบถ้วน
   
3. การพิจารณาคัดเลือก จะพิจารณาจากความสมบรูณ์ครบถ้วนของข้อมูลที่จัดส่งมาและการตัดสินของ 
คณะทำงานโครงการส่งเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รายละเอียดการพิจารณาให้รางวัล Excellent ESCO Award

1.การดำเนินงานและผลงานที่ผ่านมาขององค์กร
   
  1.1 จำนวนโครงการ (สัญญา EPC) ที่เคยดำเนินการและประสบผลสำเร็จ 
1.2 มูลค่าโครงการรวม 
1.3 ความพึงพอใจของลูกค้า 
1.4 ผลประหยัดเทียบกับสัญญา (เฉลี่ยจำนวนโครงการจากข้อ 1.1) 
1.5 การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (M&V)

 

2. ความสามารถด้านเทคนิค
   
  2.1 ระยะเวลาการดำเนินการของบริษัท (ปี) ในด้านที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน 
2.2 มาตรฐานระบบคุณภาพที่ได้รับ 
2.3 มีสัญญาด้านพลังงานที่ชัดเจน 
2.4 เทคโนโลยีที่บริษัทจัดการพลังงานสามารถแนะนำให้กับโรงงาน / อาคาร 
2.5 ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบริษัท รางวัล / ประกาศเกียรติคุณที่เกี่ยวข้องที่เคยได้รับ

 

3. คุณภาพของบุคลากรในแต่ละองค์กร
   
  3.1 ประสบการณ์ด้านการทำงานด้านอนุรักษ์พลังงาน (ปี) (ใช้เกณฑ์เฉลี่ยหารรวม) 
3.2 การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรเกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
3.3 อนุสิทธิบัตร / ผลงานของบุคลากร, ผู้เชี่ยวชาญในองค์กร (การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์, 
กิจกรรมที่สามารถประหยัดพลังงานแบบฟอสซิล)

 

4. ความสามารถด้านการเงิน
   
  4.1 ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 
4.2 อัตราส่วนของหนี้สินต่อทุน 
4.3 ความสามารถในการออกหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร (B/G) 
หรือกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับธุรกิจ ESCO (Insurance Policy) 
4.4 ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการ

 

5. การคำนึงถึงประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
   
  5.1 นโยบายของบริษัทที่ชัดเจนด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและผลงานที่เป็นรูปธรรม 
5.2 เทคโนโลยีที่นำเสนอช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
5.3 กิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
5.4 การเผยแพร่ความรู้หรือผลงานสู่ชุมชน

 

รายชื่อบริษัท ESCO ที่ได้รับรางวัล Excellent ESCO Award

  ปี 2011
    1. บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด 
2. บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
3. บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่นซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
4. บริษัท บี.ที.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
5. บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
6. บริษัท จัดการอากาศอัด จำกัด 
7. บริษัท แอสเทน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 
8. บริษัท พาวเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  ปี 2010
    1. บริษัท โกลด์มาร์ก เทคนิคัล ซัพพลาย จำกัด 
2. บริษัท เครสโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
3. บริษัท จัดการอากาศอัด จำกัด 
4. บริษัท บี.ที.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
5. บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
6. บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
7. บริษัท แอสเทน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
  ปี 2009
    1. บริษัทเอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
2. บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่นซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
3. บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ดีไซน์ คอนเซ็ปท์ จำกัด