Thai ESCO ¸ØáԨºÃÔ¡ÒôéÒ¹¾Åѧ§Ò¹ (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ¤é¹ËÒ¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ
  • »¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
 • à¢éÒÊÙèÃкºÊÁÒªÔ¡
 • µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè!

  ÊÁÒ¢Ô¡à¡èÒÅ×ÁÃËÑʼèÒ¹

 •  

วิธีการสมัครสมาชิกและสิทธิประโยชน์สมาชิกสมาคมและค่าใช้จ่าย

 

1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการจัดการพลังงาน ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งต้องมีการนำสัญญาการให้บริการจัดการพลังงานมาแสดง โดยสมาชิกสามัญจะต้องชำระค่าลงทะเบียน 10,000 บาท และค่าบำรุงสมาคมปีละ 10,000 บาท
2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจในทางการค้า อุตสาหกรรม หรือการเงิน อันเกี่ยวเนื่องกันกับธุรกิจบริการจัดการพลังงาน ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยสมาชิกวิสามัญ จะต้องชำระค่าลงทะเบียน 3,000 บาท และค่าบำรุงสมาคมปีละ 3,000 บาท
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการของสมาคม มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์และบุคคลนั้นตอบรับคำเชิญ โดยสมาชิกกิตมศักดิ์และบุคคลนั้นตอบรับคำเชิญ โดยสมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงแต่อย่างใดทั้งสิ้น
หมายเหตุ: สมาชิกภาพจะเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงเรียบร้อยแล้ว

 

สิทธิของสมาชิก

 

1. ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม จากสมาคมเท่าที่จะอำนวยได้
2. เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคม หรือคณะกรรมการของสมาคมในเรื่องใด ๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม
3. ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการสมาคม หรือกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการสมาคม
4. เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซักถามกรรมการเสนอญัตติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือในการประชุมใหญ่วิสามัญ
5. มีสิทธิประดับเครื่องหมายสมาคม
6. สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสมาคม
7. การประชุคมคณะกรรมการของสมาคม ให้มีการประชุมคณะกรรมการของสมาคมอย่างน้อย 2 เดือนครั้ง อนึ่ง ในกรณีจำเป็นนายกสมาคมหรือกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน จะเรียกประชุมพิเศษขึ้นได้

 

กิจกรรมและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับสมาชิกสมาคม

 

1. การประชุมสมาคมประจำเดือน
2. การประชุมร่วมกันระหว่างสมาคมและภาครัฐ โดยเฉพาะ พพ.
3. การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในนามสมาคม (ในประเทศ) เช่น ESCO Fair, ESCO-Bank Networking, ESCO Business Matching, กิจกรรมกับผู้จำหน่าย/ผลิตอุปกรณ์และสถานประกอบการ, การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเผยแพร่สมาคมในประเทศ เป็นต้น
4. การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในนามสมาคม (ต่างประเทศ) เช่น การจัดงานสัมมนาร่วมร่วมกับ ต่างประเทศ, การฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ M&V เป็นต้น
5. การดูงานโครงการ ESCO ที่ประสบความสำเร็จ
6. การจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ESCO เช่น เอกสารเผยแพร่และการจัดทำวีดีทัศน์โครงการ ESCO ที่ประสบความสำเร็จ, การจัดทำคู่มือตรวจวัด เป็นต้น
7. สมาคมตั้งเป้าหมาย นำเสนอแนวทางขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ด้านงบประมาณสนับสนุนทางด้านการเงินโดยเฉพาะ สำหรับธุรกิจ ESCO สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น ESCO Fund, Low Interest Rate Loan, Credit Guarantee Facilities/Fund for ESCO เป็นต้น
8. สมาคมตั้งเป้าหมาย นำเสนนอแนวทางขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ด้านงบประมาณสนับสนุนทางด้านเทคนิค โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจ ESCO สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น Specific intensive training program, Specific intensive training Workshop, On the job training, Grant or soft loan for special tools & equipment, Grant or soft loan for high qualified IGA & M&V เป็นต้น
9. สมาคมตั้งเป้าหมาย นำเสนอแนวทางขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ด้านงบประมาณสนับสนุนทางด้านการบริหาร และการจัดการโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจ ESCO สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น ESCO Business, Energy Performance Guarantee Contract, Develop managerial skill, Develop consulting skill เป็นต้น

 

 ดาวน์โหลดใบสมัคร