Thai ESCO ¸ØáԨºÃÔ¡ÒôéÒ¹¾Åѧ§Ò¹ (Energy Service Company: ESCO)

 • ประกาศผลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ ESCO รายชื่อ ESCO ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินโครงการนำร่องฯ ประจำปี 2558 - 2559 และESCO ที่ได้รับใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (CoP Certificate)

 • Promotion of ESCO Business Project in Thailand "Overview og Energy Conservation Program of Thai Industries in the framework of ESCO" งาน "Thai-German Technology Conference Energy Efficiency industry"

 • คู่มือแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 มาตรการ

 • Success cases of ESCO สถานประกอบการจากภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ESCO Project Awards จากงานสัมมนา Thailand ESCO Fair

 • สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ก่อตั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคม และให้ความมั่นใจในประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการที่จะได้รับจากการใช้บริการของ ESCO

 • แนวทางการจัดทำระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย (ESCO)

 • ¤é¹ËÒ¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒÃ
  • »¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
 • à¢éÒÊÙèÃкºÊÁÒªÔ¡
 • µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè!

  ÊÁÒ¢Ô¡à¡èÒÅ×ÁÃËÑʼèÒ¹

 •  

บทความ 

บริษัท เวสต้า พีเอ็มเอส (ไทยแลนด์) จำกัด

ปัจจุบันนี้ ทรัพยากรพลังงานที่สำคัญในการผลิตไฟฟ้ายังเป็นทรัพยากรแบบดั้งเดิม ได้แก่ ถ่านหิน ไฟฟ้าพลังงานน้ำ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ แต่ยังมีทรัพยากรอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมากที่รอให้นำมาใช้งาน ไม่ใช่เพื่อนำมาทดแทนพลังงานแบบดั้งเดิม แต่เพื่อใช้ประกอบกัน ยกตัวอย่างเช่น

พลังงานแสงอาทิตย์

ความร้อนและแสงแดดที่ได้จากแสงอาทิตย์ประกอบกับทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องกับแสงอาทิตย์เช่นพลังงานลม พลังงานคลื่นไฟฟ้า พลังงานน้ำ และชีวมวลนับเป็นร้อยละ99.9 ของพลังงานที่ นำกลับมาใช้ใหม่ทั้งหมด

บริษัทให้ความสำคัญในการร่วมมือกับลูกค้าในระบบพลังงานและทางเลือกที่สะอาดและสามารถนำมาใช้ใหม่ได้ โดยอยู่ในแวดวงโครงการประหยัดพลังงานมามากกว่า 10ปีและดำเนินการตามแบบแผนที่ดีในการนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดให้แก่ลูกค้า ทั้งด้านระบบแสงอาทิตย์ ระบบลม และทางเลือกทางด้านแสงสว่าง ซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อช่วยเหลือท่านและบริษัทของท่าน ดังนี้

• ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า

• ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่โลก

ลูกค้าที่สามารถประหยัดพลังงานจะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน เนื่องจากเราได้ช่วยให้ลูกค้าออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อตอบสนองข้อกำหนดบางอย่างหรือทั้งหมดทางด้านการใช้ไฟฟ้าและส่งมอบและติดตั้งระบบดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง

เซลล์เชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือทางด้านเคมีไฟฟ้าซึ่งรวมไฮโดรเจนกับออกซิเจนเพื่อผลิตไฟฟ้า ประกอบกับน้ำและความร้อน ตราบใดที่มีการเติมเชื้อเพลิง เซลล์เชื้อเพลิงก็ยังคงสามารถกำเนิดไฟฟ้าได้ เนื่องจากการแปรสภาพเชื้อเพลิงให้เป็นพลังงานจะต้องทำโดยกระบวนการเคมีไฟฟ้า ไม่ใช่โดยการเผาไหม้ จึงถือเป็นกระบวนการที่สะอาด ไร้เสียงและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงสองถึงสามเท่า

เทคโนโลยีที่เอกสิทธิ์จากการจดสิทธิบัตรของเราช่วยสร้างพลังงานที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ ง่าย และประหยัดด้วยคุณสมบัติดังกล่าวประกอบกับการปล่อยก๊าซปริมาณน้อยและการปฏิบัติงานไร้เสียง เป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการสร้างพลังงานซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆ

ระบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงของบริษัทถูกออกแบบสำหรับการติดตั้งในทำเลที่หลากหลายทั้งแหล่งอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและสถาบัน การออกแบบที่ได้มาตรฐานช่วยให้สามารถประกอบได้หลากหลายหน่วยงานและเพิ่มศักยภาพในการเติบโต

พลังงานไฮโดรเจน

นักธรณีวิทยาปิโตรเลียมชั้นนำของโลกกล่าวว่า การผลิตน้ำมันโลกอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็วในไม่ช้านี้ หรือภายในสิ้นศตวรรษนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งทะยานขึ้นอย่างรวดเร็ว ในภาวะสิ้นหวัง ประเทศที่พัฒนาแล้วอาจเปลี่ยนไปเพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินซึ่งปล่อยของเสียถ่านหิน ทรายที่ติดน้ำมันดิน และน้ำมันหนัก ซึ่งมีแต่จะทำให้สภาวะโลกร้อนเลวร้ายลงและทำให้โลกอยู่ในสภาพที่อันตรายมากกว่าที่เป็นอยู่ทางด้านระบบนิเวศ วิธีที่ดีกว่าคือ พลังงานไฮโดรเจน

การผลิตไฮโดรเจนสำหรับการใช้พลังงานสะอาดขึ้นอยู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจน บนพื้นฐานของเทคโนโลยีอิเล็กโทรลิซิสเฉพาะด้าน ระบบพลังงานไฮโดรเจนของเรานำเสนอ การป้อนไฮโดรเจนสู่โรงงานอย่างพึ่งพาได้สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม และพลังงานอย่างเต็มที่ เราสามารถป้อนระบบการสร้างไฮโดรเจนที่โรงงาน และการแก้ปัญหาที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงความสำเร็จ ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะทาง เราสามารถตอบสนองความต้องการของโลกที่เพิ่มขึ้นในการใช้ไฮโดรเจนราคาถูก เรายังมีประสบการณ์ในการผสานพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเข้าสู่ระบบไฮโดรเจนอิเล็กโทรลิซิส

 


Clickอ่านรายละเอียด

<<Back